memelink gebouw

ALGEMENE VOORWAARDEN

Alle diensten en werkzaamheden worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht met Memelink Advocatuur. Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

1. Memelink Advocatuur BV is een besloten vennootschap, gevestigd te Zevenbergen, gemeente Moerdijk. De besloten vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam Memelink Advocatuur.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Memelink Advocatuur BV, ongeacht of deze dienstverlening wordt verricht in de hoedanigheid van (proces)advocaat, (juridisch en niet juridisch) medewerker, curator, executeur, vereffenaar, arbiter, bindend adviseur, mediator of anderszins (hierna: de opdracht). Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de besloten vennootschap Memelink Advocatuur BV.

3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van diegenen die voor Memelink Advocatuur BV werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest.

4. In de schriftelijke bevestiging van de opdracht zoals omschreven in artikel 1 worden tevens de op de zaak van toepassing zijnde tarieven vermeld, alsmede de overige voorwaarden waaronder de opdracht is aanvaard. De in de bevestiging opgenomen tarieven luiden steeds exclusief verschotten, waaronder leges, griffierechten en exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Memelink Advocatuur rekent geen verdere kantoorkosten. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatsverplichting.

5. Iedere aansprakelijkheid van Memelink Advocatuur BV is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat op grond van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor rekening van Memelink Advocatuur BV komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Memelink Advocatuur BV is geeft dekking voor de navolgende verzekerde bedragen:
– € 1.500.000,- (beroepsrisico) per aanspraak en per verzekeringsjaar (BA ADV MINT 2015.2);
– € 1.250.000,- (kantoorrisico) per aanspraak en € 2.5000.000 per verzekeringsjaar(AVB MINT KR 2015). De polis loopt via Markel Verzekeringen en wordt op verzoek verstrekt.

6. Memelink Advocatuur BV zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de desbetreffende opdrachtgever en neemt in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Memelink Advocatuur BV is niet aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Memelink Advocatuur BV gaat er vanuit, en bedingt zo nodig bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

7. De opdrachtgever vrijwaart Memelink Advocatuur BV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Memelink Advocatuur BV.

8. Memelink Advocatuur BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het geval dat de Stichting Beheer Derdengelden niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn omdat de bankinstelling waar die stichting een of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens
de stichting kan voldoen.

9. Niet alleen Memelink Advocatuur BV maar ook alle (rechts)personen, waaronder de Stichting Beheer Derdengelden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

10. De uitvoering van de aan Memelink Advocatuur BV verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

11. Indien de opdrachtgever de door Memelink Advocatuur BV gegeven (schriftelijke) adviezen, opgestelde processtukken en/of de inhoud van andere diensten aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens Memelink Advocatuur BV gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden zijn verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De derde is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Memelink Advocatuur BV niet gerechtigd van de verstrekte informatie gebruik te maken. Indien toestemming wordt gegeven, is de derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

12. Bij het geven van een opdracht aan Memelink Advocatuur BV aanvaardt opdrachtgever dat Memelink Advocatuur BV haar tarieven inhoudelijk kan wijzigen. De in rekening te brengen tarieven worden in ieder geval telkens met ingang van 1 januari aangepast overeenkomstig de consumentenprijsindex voor alle huishoudens over de daaraan voorafgaande periode, met dien verstande dat de bedragen worden afgerond op een veelvoud van € 5.

13. Memelink Advocatuur BV declareert maandelijks, waarbij een betalingstermijn geldt van veertien dagen. Memelink Advocatuur BV is gerechtigd een voorschot voor (verdere) werkzaamheden te vragen. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is dan een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De opdrachtgever is daarbij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom, vermeerderd met de vertragingsrente.

14. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft Memelink Advocatuur BV het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen. Dit laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te voldoen. Memelink Advocatuur BV is gerechtigd het door opdrachtgever betaalde voorschot te verrekenen met niet betaalde declaraties van de opdrachtgever in de betrokken of in andere zaken.

15. Memelink Advocatuur BV heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever en/of derden, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien zeven jaar of meer zijn verstreken na het afsluiten van een zaak die bij Memelink Advocatuur BV in behandeling is geweest.

16. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

17. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Memelink Advocatuur BV wordt exclusief beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Memelink Advocatuur BV voortvloeien kunnen ter beslechting uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Contact

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn met uw juridische vraag kunt u hier contact met mij opnemen.

Contact

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

BUILDING BRIDGES!

Samen werken aan een kwalitatief scherpe en juridische oplossing!

VRAAG OFFERTE AAN